T   A A A

关于夏学期《逻辑与交际》上课时间临时调整的通知

2018年 05 月 24日 09:25
访问次数:2294

有关研究生:

       2017-2018学年夏学期紫金港校区周三上午2-5节《逻辑与交际》课程,班级编号0409524001,因任课教师安排变动,临时调整一次课,即66日的课调整至530日上午,上课地点仍在东1A-505,请互相转告。

                                                                                       研究生培养处

                                                                                     2018524