T   A A A

关于2018-2019学年夏学季西溪校区《历史保护学:公众史学的理论与实践》课程停开的通知

2019年 05 月 14日 10:47
访问次数:672

有关研究生:

由于选课人数不足,2018-2019学年夏学季西溪校区周二下午6-9节的《历史保护学:公众史学的理论与实践》课程(原班级编号0409537001,原授课教室西溪校区田家炳书院503)停开,请有关研究生相互转告。

                                                             研究生培养处

                                                             2019.5.14