T   A A A

关于2018-2019夏学季西溪校区《研究生英语能力提升》课程停开的通知

2019年 04 月 28日 16:12
访问次数:1013

有关研究生:

      由于选课人数不足,西溪校区周一上午1-4节的《研究生英语能力提升》课程(班级编号0500009047,授课教师洪峥)及周五上午1-4节的《研究生英语能力提升》课程(班级编号0500009051,授课教师马晓俐)停开,请有关研究生相互通知并选择该课程的其他授课班级,注意五一假期期间授课时间的调整。


                                      研究生培养处

                                      2019年4月28日