T   A A A

关于春学期《计算机实时控制技术》上课地点调整的通知

2018年 03 月 12日 10:24
访问次数:1253

有关研究生:

       2017-2018学年春学期周三下午6-9节《计算机实时控制技术》课程,班级编号1009001001,从第二周开始上课地点由原来玉泉校区曹光彪二期-205,调整为玉泉校区曹光彪二期107,请互相转告。

                                                                                                     研究生培养处

                                                                                                   2018312