T   A A A

关于2017-2018学年春夏学期《音乐素质教育》课程停课的通知

2018年 03 月 08日 16:22
访问次数:2529

有关研究生:

     接学校通知,2017-2018学年春学期《音乐素质教育》课程,班级编号0409531001(星期一/11-13节/玉泉教7-602)暂停课;夏学期《音乐素质教育》课程,班级编号0409540002(星期一/11-13节/玉泉教7-602)暂停课。请相关选课同学及时调整选课计划。如有新情况将另行通知。

     特此告知,请相互转告。

                                                                                   研究生培养处

                                                                                  2018年3月8日