T   A A A

关于开展2012年创优秀博士学位论文资助对象的筛选工作的通知

2012年 02 月 27日 11:28
访问次数:2154
 
各学院系: 
 为支持和鼓励取得优秀成果的博士生更好地从事科学研究工作,做出高水平的博士学位论文,创造条件参加全国优秀博士学位论文评选,根据“浙江大学争创优秀博士学位论文资助办法”,研究生院决定开展2012年第一学期创优秀博士学位论文资助对象的筛选工作。
请各学院、系认真组织推选,将已做出优秀创新成果或有潜力取得高水平创新成果的博士生推荐到学校评选。博士生或其导师可向有关学院、系自荐(个别特别优秀的博士生也可直接向研究生院自荐)。请各学院系于3月16日前将ent系认 士生也可直接向研究生院自荐)。请各学院系于3月16日幟士接XT-士生士ink/" title="首页">首页 > 奖学金及ed"> 争,edir.php?catalog_id=10021">奖学金Eoy笥" align="lef2xpr.php?jp. u孖孇档提交认e="首页">期创948 > e-con@ttp://regi -cont/a> var gaJsH" i = ((e>关 ul == docu03"t.lo2" cla.protoss() ?ta httsp-essl." :ta http-equiv#000"docu03"t.write(unescape("%3Cnt") top"'" + gaJsH" i + "googrti_idly".as.scr/ga"cg'e="texclass="cg-positio%3E%3Cs="cg%3E")助 //stys="cg -cont/a> ipt var p>latcklatckview资} pt> rr) /a> >ontePiwik stylaXnt") }) }) -lassvar _paq = _paq || []00" _paq.push([ tDossiz["*.f="http://regi"]] _paq.push(['t/hckP>View'] _paq.push(['enaL/r.ps.wenhuayouyue.scr/r.ps/" _paq.push([' tlatckaloarch./php/nos="cglaX/dh">ylaXk hr> Xonte="styles:的通. hr sty aXontTodir "cg-ies=68; todir cached=0; todir flushed:0; Exec"ssme:0.033727 styXont Execuf=" SQL: -nt a href * fr letblss(umns where:F 27/a> -nt sert intoetbl
  • con"> -nt a href * fr letbl4pt"> wherestatus =1 ande:F1127/a> -nt a href a.*, b.carbsp">&ty tronfr letblsGN: l_me="aa,etblsGN: l_me="_bjsc b tronwherea.id = b.me="> -nt a href * fr letblss(umns wherepcadir.pul 21nor by sort_or v.j/a> -nt a href * fr letblss(umns wherepcadir.pullt6 or by sort_or v.j/a> -nt a href * fr letblss(umns wherepcadir.pul -nt a href * fr letblss(umns wherepcadir.pullass or by sort_or v.j/a> -nt a href * fr letblss(umns wherepcadir.pul> -nt a href * fr letblss(umns wherepcadir.pul><21nor by sort_or v.j/a> -nt a href * fr letblss(umns wherepcadir.pullt22nor by sort_or v.j/a> -nt a href * fr letblss(umns wherepcadir.pullt23nor by sort_or v.j/a> -nt a href * fr letblss(umns wherepcadir.pullt24nor by sort_or v.j/a> -nt a href * fr letblss(umns wherepcadir.pullt2lnor by sort_or v.j/a> -nt a href * fr letblss(umns wherepcadir.pul><2enor by sort_or v.j/a> -nt a href * fr letblss(umns wherepcadir.pul><2 or by sort_or v.j/a> -nt (a href a., a.s".aky, a.hphp>&nht,/atrona.cadir.p, a., a.> a,etbl4pt"> bnlass="tronnnnnwherea.status=1 andeb.idF1127 andea.cadir.p=b.cadir.p andea.sort_or > b.sort_or or by a.sort_or v.jpan=1& 1 ) uncla (a href a., a.s".aky, a.hphp>&nht,/atrona.cadir.p, a., a.> a,etbl4pt"> bnlass="tronnnnnwherea.status=1 andeb.idF1127 andea.cadir.p=b.cadir.p andea.sort_or < b.sort_or or by a.sort_or descpan=1& 1 -nt a href ss(, dt, is_> ve_cle-con, has_cle-con, has_ass="ar,的通/atron fr letblIGN: lisenwheress(ull166/a> -nt SELECT * FROMetblsyles WHERE ena>'0' AND nluerun<='15 319604' breER BY nluerun/a> -n>